Hocalar: Ali Cenk Gedik , Pınar Bedirhanoğlu

Program Süresi: 1 hafta

PROGRAM KONUSU

Bu programda, kapitalizmin Avrupa’daki tarihsel gelişimini takiben Batı-dışı coğrafyaları nasıl dönüştürdüğü, sürecin bu coğrafyalardaki siyasi, iktisadi ve kültürel sonuçlarına odaklanılarak tartışılacak, kültür alanındaki tartışma Batı ve Batı-dışı müzik kültürlerinin karşılaştırmalı olarak çözümlenmesiyle somutlanmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede, toplumsal ilişkilerin sermaye birikimi ekseninde dönüşümünün, ulus-devlet oluşumunun, modernleşmenin ve Batılılaşmanın 14. yüzyıldan bu yana geleneksel toplumları ve müziklerini siyasi, iktisadi, teknolojik ve kültürel olarak nasıl dönüştürdüğü üzerine odaklanılacaktır. Müziğin bu tarihsel süreç içerisinde değişen sınıfsal anlamları, müziğin metalaşmasının sonuçları ve sınıf mücadelelerinde müziğin oynadığı rol gibi başlıklar her bir farklı coğrafyadaki görünümleri üzerinden tartışılacaktır. Her gün yapılacak üç oturumun ilki ilgili coğrafyadaki tarihsel gelişmelere, ikincisi bu gelişmelerin müzik üzerindeki etkisine ve sonuncusu da tarihsel ve müziksel olayların ele alındığı bir film, konser veya belgesel gösterime odaklanılarak yapılacaktır. Sonuç olarak bu program, bir yandan tarih, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin, diğer yanda tarihsel müzikoloji ve etnomüzikoloji disiplinleri ile popüler müzik çalışmalarının kuramsal ve yöntemsel birikimleri üzerinden bütüncül bir perspektifle işlenecektir.

KİMLER KATILABİLİR

Bu programa, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

ÖNKOŞUL

Ön koşulu yoktur.