“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreci kapsamında Bilimler Derneği üyelerimizin, gönüllülerimizin, bağışçılarımızın, destekçilerimizin, abonelerimizin ve paydaşlarımızın kişisel verilerinin, Veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda işlenmiştir. 

1)Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

KVKK’ya göre veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. KVKK uyarınca veri sorumlusu Bilimler Derneği’dir.

BİLİMLER DERNEĞİ

Adres: Şerifali Mh. Başer Sk. No:30 Ümraniye/İSTANBUL

E-Posta Adresi: bilgi@bilimler.org

2)Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

KVKK’nın 4, 5 ve 6. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz:

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  • Kişisel verinin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

Kurallarına uygun bir şekilde Bilimler Derneği tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 

Bilimler Derneği üyelerimiz, gönüllülerimiz, bağışçılarımız, destekçilerimiz, abonelerimiz ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek

-Bilimler Derneği tarafından yapılan faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi

Bilimler Derneği tarafından yapılan etkinliklerin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi, tanıtılması ve organizasyonu için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

-Bilimler Derneği ve Bilimler Derneği ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temin edilmesi

3)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

4)Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya herhangi diğer bir yolla KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen amaç ve şartlar dahilinde ve aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. 

Bilimler Derneği üyelerimiz, gönüllülerimiz, bağışçılarımız, destekçilerimiz, abonelerimiz ve paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek

-Bilimler Derneği tarafından yapılan faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi

Bilimler Derneği tarafından yapılan etkinliklerin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi, tanıtılması ve organizasyonu için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

-Bilimler Derneği ve Bilimler Derneği ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temin edilmesi

5)Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklar

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahiptir.

 a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6)Kişisel veri sahibinin bize başvurması için gerekli olanlar bilgiler

İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu, bulunması zorunludur.

e) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

f) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

g) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Söz konusu işlemlerde ayrıca bir maliyet doğması halinde bu tutar ilgili mevzuat uyarınca başvurana yansıtılır.
Veri sahibi kişisel verileriyle ilgili her türlü soru ve görüşü için bilgi@bilimler.org  adresinden Bilimler Derneği’ne ulaşabilir. Yine arzu edildiği takdirde, bilgi@bilimler.org  adresine ulaşarak kişisel verilerinin veri tabanından silinmesini, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri düzeltmek veya işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerin güncellenmesini talep edebilir.